Δημοσιευμένα Άρθρα σε μη Αγγλόφωνα Περιοδικά

1. «Προοπτικές για την Αποτελεσματική Λειτουργία των Δημοτικών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα», Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος Ιούνιος 1983, Technical Annals, 1984.
2. «Ο Τουρισμός στην Ελλάδα: Βραχυχρόνια και Διαρθρωτικά Προβλήματα και Προοπτικές», Αθήνα, Νοέμβριος, 1983, Τουρισμός και Οικονομία, Φεβρουάριος 1984.
3. « Structural Change and Macroeconomic Policy: Suggested Evidence from Greece» Planeamento. 1984. (στα Πορτογαλικά).
4. «Η Κρίση των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών και η Ελληνική Οικονομία», Εισήγηση που παρουσιάστηκε σε συνέδριο για την Παγκόσμια Συναλλαγματική Κρίση: Ανάλυση και Προοπτικές, δημοσιευμένο στην Παγκόσμια Χρηματοοικονομική Κρίση. ΕΛΚΕΠΑ, Θεσσαλονίκη, 1985.
5. «Πενταετές Πρόγραμμα και Επενδυτική Πολιτική, στο Αγροτική Τράπεζα (επιμ.), Επένδυση και Πίστη σε Περιόδους Κρίστι Μάιος, 1985.
6. «Ο Δύσβατος Δρόμος προς το 1997», στην Έκθεση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Οικονομική και Νομισματική Ένωση Μετά το Μάαστριη. #13, 1992
7. «Κοινοτική Διαρθρωτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική στην Πορεία της ΟΝΕ», στο Τ. Γιαννίτσης (επιμ.), 1993, Μακροοικονομική Διαχείριση και Αναπτυξιακή Αδράνεια: Ζητήματα Στρατηγικών Επιλογών στην Ελλάδα, Αθήνα 1993
8. «Αναπτυξιακή Πολιτική και Επιχειρηματική Δραστηριότητα», Επιλογή. Μάρτιος 1994.
9. «Η Ελληνική Οικονομία Μετά το Μάαστριχτ. Προβλήματα και Προκλήσεις Πολιτικής», στο Κτντής Α., (επιμ), Το Παρόν και το Μέλλον της Ελληνικής Οικονομίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τόμος Β’, Αθήνα 1997.
10. «Οι Πρόσφατες Αποφάσεις του Δουβλίνου: Η Αχίλλειος Πτέρνα της ΕΕ», Επιλογή. Ετήσια Έκδοση, 1997.

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply

  • Theme Settings