Εργογραφία

Μακροοικονομική Ανάλυση και Ελληνική Οικονομία (με Χ. Μαγουλά), Τυπωθήτω-Γ. Δαρδανός, 2002.
Δημοσιευμένες Συλλογικές Μονογραφίες / Εκθέσεις:
“1992: Διαρθρωτική Προσαρμογή και Αναπτυξιακή Στρατηγική”, Η Πρόκληση του 1992, εκδ. Εστία, 1989.
“Στρατηγικές Επιλογές στην Προοπτική της ΟΝΕ”, Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Σπουδών, ΕΚΕΜ, Μελέτη #9, Οκτώβριος 1991.
“Προοπτικές για την Αποτελεσματική Λειτουργία των Δημοτικών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα”, Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος Ιούνιος 1983, Technical Annals, 1984.
“Ο Τουρισμός στην Ελλάδα: Βραχυχρόνια και Διαρθρωτικά Προβλήματα και Προοπτικές”, Αθήνα, Νοέμβριος, 1983.
“Η Κρίση των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών και η Ελληνική Οικονομία”, Εισήγηση που παρουσιάστηκε σε συνέδριο για την Παγκόσμια Συναλλαγματική Κρίση: Ανάλυση και Προοπτικές, δημοσιευμένο στην Παγκόσμια Χρηματοοικονομική Κρίση. ΕΛΚΕΠΑ, Θεσσαλονίκη, 1985.
“Πενταετές Πρόγραμμα και Επενδυτική Πολιτική”, Αγροτική Τράπεζα (επιμ.), Επένδυση και Πίστη σε Περιόδους Κρίσης, Μάιος, 1985.
“Σύγκλιση και Συνοχή στην ΟΝΕ: Επιπτώσεις και Προτάσεις Πολιτικής για την Ελλάδα”, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιανουάριος 1992.
“Ο Δύσβατος Δρόμος προς το 1997”, στην Έκθεση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: Οικονομική και Νομισματική Ένωση Μετά το Μάαστριχτ, #13, 1992.
“Κοινοτική Διαρθρωτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική στην Πορεία της ΟΝΕ”, στο Τ. Γιαννίτσης (επιμ.), 1993.
“Μακροοικονομική Διαχείριση και Αναπτυξιακή Αδράνεια: Ζητήματα Στρατηγικών Επιλογών στην Ελλάδα”, Gutenberg, Αθήνα, 1993.
“Αναπτυξιακή Πολιτική και Επιχειρηματική Δραστηριότητα”, Επιλογή, Μάρτιος 1994.
“Η Ελληνική Οικονομία Μετά το Μάαστριχτ. Προβλήματα και Προκλήσεις Πολιτικής”, στο Κιντής Α., (επιμ.), Το Παρόν και το Μέλλον της Ελληνικής Οικονομίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τόμος Β’, Αθήνα 1997.
“Οι Πρόσφατες Αποφάσεις του Δουβλίνου: Η Αχίλλειος Πτέρνα της ΕΕ”, Επιλογή, Ετήσια Έκδοση, 1997. “Κύθηρα: Η Πρόκληση Αναπτυξιακής Διαχείρισης του Μεταναστευτικού Κύκλου”, στο Γ. Ν. Λεοντσίνης (επιμ.), Κυθηραϊκή Μετανάστευση: Ιστορική Διασπορά και Σύγχρονες Πληθυσμιακές Μετακινήσεις. Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, Κύθηρα, 16-19 Σεπτεμβρίου 2004, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Δήμου Κυθήρων, Κύθηρα, 2007.
“Κοινοτικός Προϋπολογισμός και Διαρθρωτικά Ταμεία στην Προοπτική της ΟΝΕ”, (με Γ. Σαπουντζόγλου), ΕΚΕΜ, Μελέτη #16, 1992.

Αδημοσίευτα Άρθρα/Διαλέξεις:
“Προγραμματισμός και Εκπαίδευση”, Άρθρο που παρουσιάστηκε στο Συνέδριο Προγραμματισμού και Διαρκούς Εκπαίδευσης, 1983.
“Αναπτυξιακά Προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας και Αναπτυξιακή Στρατηγική”, Συνέδριο για τα Διαρθρωτικά Προβλήματα και τις Αναπτυξιακές Προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας, Αθήνα, Νοέμβριος 1983.
“Εισαγωγή στο Venture Capital”, Διάλεξη στο Σεμινάριο του ΕΥΟ Αθήνα, 8 Οκτωβρίου, 1985.
“Διεθνής Εξειδίκευση και Περιφερειακή Ολοκλήρωση”, Διάλεξη στο Συνέδριο για την Μετανάστευση, το Ελεύθερο Εμπόριο στην Λεκάνη της Μεσογείου, Αθήνα, 31 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου, 1996.

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply

  • Theme Settings