Οκτώ απαντήσεις SOS για τα δικαιώµατα των εργαζοµένων

Οκτώ απαντήσεις SOS για τα δικαιώµατα των εργαζοµένων

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Πέμπτη 7 Απριλίου 2011

ContentSegment_17923152W200_H0_R0_P0_S1_V1Jpg (1)

Τα οκτώ συνηθέστερα ερωτήµατα για εργασιακά και ασφαλιστικά ζητήµατα κατέγραψε το υπουργείο Εργασίας και δίνει απαντήσεις σε αυτά. Παράλληλα δόθηκε στη δηµοσιότητα ο αναλυτικός πίνακας µε το νέοκαθεστώς αποζηµιώσεων σε περίπτωση απόλυσης. 1. Εχει δικαίωµα ο εργοδότης να αποφασίσει µονοµερώς κάποια ελαστική µορφή εργασίας, όπως εκ περιτροπής εργασία µε µειωµένο ωράριο; Τι ισχύει; Τι µπορούν να κάνουν οι εργαζόµενοι στην περίπτωση αυτή;

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 3843

 

του 2010,ο εργοδότηςπου αντιµετωπίζει µείωση της οικονοµικής του δραστηριότητας µπορεί, αντί να προβεί σε απολύσεις, να εφαρµόσει κάποια µορφή εκ περιτροπής εργασίας. Η εκ περιτροπής εργασία συνίσταται σε λιγότερες ηµέρες εργασίας την εβδοµάδα ήσε λιγότερες εβδοµάδες τον µήνα ή και σε λιγότερους µήνες τον χρόνο, κατά πλήρες όµως ηµερήσιο ωράριο εργασίας. Σε κάθε περίπτωση το µέτρο αυτό δεν µπορεί να υπερβαίνει τους 9 µήνες ανά ηµερολογιακό έτος για τον ίδιο εργαζόµενο. Σε περιπτώσεις καταχρηστικής άσκησης της εκ περιτροπής εργασίαςαπό τους εργοδότες, οι εργαζόµενοι µπορούν να προσφύγουν στις αρµόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και στο Σώµα ΕπιθεώρησηςΕργασίας και να προσφεύγουν στααρµόδια για την επίλυση εργατικών διαφορών δικαστήρια.

 

2. Ποια αποζηµίωση δικαιούνται οι εργαζόµενοι σε περίπτωση απόλυσης;

 

Το ποσό της αποζηµίωσης εξαρτάται από τα χρόνια υπηρεσίας του εργαζοµένου στον εργοδότη από τον οποίο απολύεται, από τις τακτικές του αποδοχές κατά τη στιγµήτης απόλυσης, καθώςκαι από τηφύση της εργασίας του, πουδιακρίνεται σε εργασία υπαλληλική ή εργατοτεχνική.

 

Η νέα υπηρεσία ΙΡΙ∆Α του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έχει καταρτίσει συγκεκριµένο πίνακα αποζηµιώσεων λόγω απόλυσης, τόσο των υπαλλήλων όσο και των εργατοτεχνιτών, διαθέσιµο σε κάθε µισθωτό. Στονπίνακα αυτόν καταγράφονται αναλυτικά οι αποζηµιώσεις πουδικαιούνται οιεργαζόµενοι ανάλογα µε τονχρόνο υπηρεσίας τους στον εργοδότη από τον οποίο απολύονται, οι µειωµένες αποζηµιώσεις που προκύπτουν έπειτα από τη διαδικασία της προαναγγελίας της απόλυσης από τον εργοδότη και τέλος οι αποζηµιώσεις που καταβάλλονταιστον εργαζόµενο κατά τη συνταξιοδότησή του. 3. Εχει δικαίωµα ο εργοδότης να µην καταβάλλει δεδουλευµένες αποδοχές στον εργαζόµενο και για πόσο καιρό; Τι πρέπει να κάνει ο εργαζόµενος στις περιπτώσεις αυτές; Πού πρέπει να απευθυνθεί;

 

Κάθε εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει εµπρόθεσµαστους απασχολούµενους σε αυτόν µισθωτούς τις οφειλόµενες(δεδουλευµένες) συνεπεία της σύµβασης ή της σχέσης εργασίας αποδοχέςκάθε είδους. Η άρνησητου εργοδότη να καταβάλει τις οφειλόµενες αποδοχές, ακόµα και η καθυστέρηση πληρωµής τους, παρέχει στον εργαζόµενο τα εξής δικαιώµατα: n Να µηνύσει τον εργοδότη n Να ασκήσει το δικαίωµα της επίσχεσης εργασίας n Να επιδιώξει δικαστικάτην είσπραξη του µισθού του n Η µη καταβολή των δεδουλευµένων αποδοχών αποτελεί σύµφωνα µε τον Νόµο 2336/1995 ποινικό αδίκηµα και ο υπαίτιος εργοδότης – ή/ και ο νόµιµος εκπρόσωπός του – τιµωρείται κατόπιν µήνυσης που υποβάλλεται αυτεπαγγέλτως από τις αρµόδιες Επιθεωρήσεις του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας. Για τον λόγο αυτό, οι εργαζόµενοι που αντιµετωπίζουν τη στέρηση ή τη σηµαντική καθυστέρηση των δεδουλευµένων τους αποδοχών θα πρέπει, πέραν των προαναφερθέντων ενεργειών, να καταγγέλλουν τιςπεριπτώσεις αυτές στιςαρµόδιες κατά τόπο Επιθεωρήσεις ή στον τηλεφωνικό αριθµό 15512.

 

4. Πώς προστατεύεται η µητρότητα στην εργασία; Ποιες άδειες δικαιούνται οι εργαζόµενες κατά την εγκυµοσύνη και µετά τον τοκετό;

 

Από την εργατική νοµοθεσία απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η απόλυση εργαζοµένης από τον εργοδότη της κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης της, εκτός και αν συντρέχει σπουδαίος λόγοςγια την απόλυση (π.χ. διάλυση της επιχειρήσεως). Ως σπουδαίος λόγος, όµως, σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να θεωρηθεί η µείωση της αποδοτικότητας της εργαζοµένης λόγω της κατάστασης της εγκυµοσύνης. Επίσης απαγορεύεται ρητά καιείναι απολύτως άκυρη η απόλυση της εργαζοµένης για χρονικό διάστηµα ενός έτους από την ηµέρα του τοκετού ή για διάστηµα 15 µηνώνγια τις γυναίκες που κάνουν χρήση της ειδικής παροχήςπροστασίας µητρότητας του άρθρου 142 του Νόµου 3655/2008 (άδειαπου χορηγείται από τον ΟΑΕ∆). Οι εργαζόµενες µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε οποιονδήποτε εργοδότη και αν απασχολούνται λαµβάνουν άδεια τοκετού που ανέρχεται σε 17 εβδοµάδες (8 εβδοµάδες πριν από τοντοκετό και 9 εβδοµάδες µετά). Μετά τη λήξη της άδειας αυτήςδικαιούνται να λάβουν την προαναφερόµενη άδεια – ειδική παροχή προστασίας µητρότητας – που ανέρχεται σε 6 µήνες. Τέλος, οι νέες µητέρες δικαιούνται να λαµβάνουν για 30 µήνες µετά τον τοκετό την ειδική άδεια απουσίας λόγω θηλασµού – άδεια φροντίδας παιδιού – που τους επιτρέπει είτε να προσέρχονται κατά µία ώρα αργότερα στην εργασία τους είτε να αποχωρούν µία ώρα νωρίτερα από τη λήξητου προγραµµατισµένου ωραρίου.

 

5. Μπορώ να εξαγοράσω ένσηµα για πλασµατικό χρόνο από σπουδές, στρατό κ.λπ.;

 

Ναι, µπορώ να εξαγοράσω πλασµατικά χρόνια (στρατός, ανεργία κ.λπ.) υπό προϋποθέσεις για θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος ή προσαύξηση σύνταξης.

 

6. Μπορώ να µεταφέρω ένσηµα στην Ελλάδα από εργασία στο εξωτερικό για να συνεχίσω την ασφαλιστική µου κάλυψη;

 

Η ασφάλιση για εργασία σεχώρες της Ε.Ε. ή σε χώρες που έχουν διακρατικές συµβάσεις συνυπολογίζεται για τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος.

 

7. Είµαι µακροχρόνια άνεργος.

Εχω δικαίωµα σε κάποιες υπηρεσίες υγείας;

 

Για κάθε κατηγορία µακροχρόνια ανέργου υπάρχει, υπόπροϋποθέσεις, η κάλυψη ασθένειας. Είναι ήδη σε εξέλιξη νοµοθετική ρύθµιση που διευρύνει τις οµάδες τωνδικαιούχων για κάλυψηασθένειας µε ευνοϊκότερες προϋποθέσεις.

 

8. Οταν έχω έτη ασφάλισης σε διαφορετικά Ταµεία, πώς θεµελιώνω δικαίωµα συνταξιοδότησης;

 

Στην περίπτωση που ο ασφαλισµένος έχει διαδοχική ασφάλιση, υπολογίζεται το σύνολο των ενσήµων και ο ασφαλισµένος θεµελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωµα µε βάση τη νοµοθεσία του Ταµείου στο οποίο ήταν ασφαλισµένος τα τελευταία 5 χρόνια. Εάν δεν έχει συµπληρώσει τα τελευταία 5 χρόνια σε κάποιο Ταµείο, τότε υπάγεται στη νοµοθεσία του Ταµείου στο οποίο είναι ασφαλισµένος τα περισσότερα χρόνια.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Οι εργαζόµενοι που αντιµετωπίζουν τη στέρηση ή τη σηµαντική καθυστέρηση των δεδουλευµένων τους αποδοχών, µπορούν να µηνύσουν τον εργοδότη τους και να τον καταγγείλουν στον τηλεφωνικόαριθµό 15512

9 µήνες

Αυτός είναι, ανά ηµερολογιακό έτος, ο ανώτατος χρόνος που µπορεί να εφαρµοσθεί η εκ περιτροπής εργασία για κάθε εργαζόµενο

 

Το πρώτο κέντρο Ιριδα για παροχή συµβουλών σε ασφαλισµένους

 

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΝΤΡΟ εξυπηρέτησης Ιριδα που ασχολείται ειδικά µε εργασιακά και ασφαλιστικά θέµατα εγκαινιάστηκε χτες από την υπουργό Εργασίας Λούκα Κατσέλη στο κτίριο του υπουργείου Εργασίας (Πειραιώς 40, Αθήνα).

 

Στόχος είναι µέχρι το τέλος του 2012 να έχει καλυφθεί όλη η επικράτεια µε σηµεία της Ιριδας που ισοδυναµούν ουσιαστικά µε κοινωνικά ΚΕΠ. Οπως ανακοίνωσε η κ. Κατσέλη, η υλοποίηση του συνολικού έργου αποτελείται από τέσσερα στάδια: «Αρχίζουµε», είπε, «µε τη λειτουργία του πρώτου πιλοτικού σηµείου παροχής ενηµέρωσης εδώ στο κεντρικό κτίριο του υπουργείου Εργασίας, το οποίο εξυπηρετεί το κοινό µέσα από µια εξειδικευµένη βάση ερωτήσεων και απαντήσεων, ώστε να µπορούµε να κατηγοριοποιήσουµε τις ανάγκες των πολιτών και στο µέλλον να εξυπηρετούνται πιο εύκολα και πιο γρήγορα». Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΑΣΗ είναι αυτή της ένταξης στο δίκτυο της Ιριδας έξι ακόµη δήµων της χώρας, οι οποίοι εξέφρασαν την επιθυµία να εγκαινιάσουν τις δικές τους υπηρεσίες παροχής ενηµέρωσης όσο το δυνατόν πιο σύντοµα (Αµφιλοχίας, Ηγουµενίτσας, Ηρακλείου Κρήτης, Τοπείρου Ξάνθης, Ηλιούπολης και Κιλελέρ Λάρισας).

 

Το τρίτο στάδιο είναι η ανάπτυξη του ολοκληρωµένου πληροφορικού συστήµατος που θα περιλαµβάνει το ψηφιακό υλικό του υπουργείου και των υπηρεσιών που πρέπει να παρέχονται στους εργαζοµένους και τους λοιπούς δικαιούχους.

 

«Εκτιµούµε ότι την άνοιξη του 2012 θα εγκαινιάσουµε την πλήρως ηλεκτρονική λειτουργία. ∆ηλαδή το κοινό θα µπορεί µέσω ενός πόρταλ να υποβάλλει ερωτήµατα και να λαµβάνει µε τον ίδιο τρόπο αξιόπιστες απαντήσεις σε εύλογα σύντοµο χρονικό διάστηµα. Επιπλέον, να αρχίσει η τηλεφωνική παροχή πληροφοριών µέσω οργανωµένου τηλεφωνικού κέντρου µε αξιοποίηση της ιδίας ηλεκτρονικής πλατφόρµας», είπε η κ. Κατσέλη.

Κυριαρχεί η ελαστική εργασία

 

Tις ριζικές ανατροπές στην αγορά εργασίας µε τη δραµατική µείωση της µόνιµης απασχόλησης έδωσε χθες στη δηµοσιότητα το Σώµα Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) µε τη µία στις δύο νέες προσλήψεις εντός του 2011 να αφορά ελαστικές µορφές απασχόλησης και κυρίως την εκ περιτροπής εργασία, ενώ πάνω από 10.000 συµβάσεις πλήρους απασχόλησης µετατράπηκαν σε µερικής ή εκ περιτροπής εργασία εντός του πρώτου διµήνου του έτους.

 

Το ΣΕΠΕ υπογραµµίζει ότι «οι ελαστικές µορφές εργασίας κυριαρχούν το 2011 των νέων προσλήψεων πλήρους απασχόλησης σε αντίθεση µε το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα του 2010 (ήταν 46,2%). οι συµβάσεις πλήρους απασχόλησης που µετατράπηκαν κατά το πρώτο δίµηνο του έτους σε µερικής απασχόλησης είναι αυξηµένες κατά 199,15% σε σχέση µε το 2010. οι συµβάσεις πλήρους απασχόλησης που µετατράπηκαν σε εκ περιτροπής αυξήθηκαν κατά 1.121,45%.

ContentSegment_17923154W200_H0_R0_P0_S1_V1Jpg    ContentSegment_17923058W232_H250_R0_P0_S1_V1Jpg

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply

  • Theme Settings