Ομιλία στην εκδήλωση για την παρουσίαση του “ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ” Αθήνα 7/4/2016

Κύριε Bachmann,                                                                                                                                                     Κύριε Υπουργέ,                                                                                                                                                          Κύριε Γενικέ Γραμματέα Κυρίες και Κύριοι,

Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω εκ μέρους της Εθνικής Τράπεζας στη σημερινή εκδήλωση που διοργανώνει το QualityNet Foundation για την παρουσίαση του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας.

Μια πρωτοβουλία που φέρει τη σφραγίδα της συνεργασίας του German Council for Sustainable Development που έχει αναπτύξει τον Γερμανικό Κώδικα Βιωσιμότητας, στον οποίο βασίζεται και ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να καλωσορίσω και τα μέλη της Γερμανικής Αντιπροσωπείας και τον Γενικό Γραμματέα του German Council for Sustainable Development κ. Bachmann, για την παρουσία τους εδώ.

Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας, αποτελεί ένα πρακτικό εργαλείο διαφάνειας και αυτοδέσμευσης των επιχειρήσεων και των οργανισμών, που επιθυμούν να προάγουν την Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ο στόχος αυτός  εξυπηρετείται μέσω δημοσιοποίησης δεικτών απόδοσης στη βάση διεθνών προτύπων ακολουθώντας τις επιταγές της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για δημοσιοποίηση μη οικονομικών πληροφοριών.

Το θέμα της χρηματοδότησης της βιώσιμης ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο και η διασύνδεσή της με τις δημόσιες πολιτικές, ήταν στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Έκθεσης για την Ανάπτυξη 2015, στην οποία είχα τη τιμή να συμμετέχω ως επικεφαλής ερευνητικής ομάδας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τι ακριβώς εννοούμε με τον όρο «Βιώσιμη Ανάπτυξη» (Sustainable Development);

Εννοούμε

την Ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες της παρούσης γενεάς χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τις ανάγκες των μελλοντικών γενεών ή

την Ανάπτυξη που βασίζεται στην αποτελεσματική και περιβαλλοντικά υπεύθυνη χρήση όλων των ανεπαρκών πόρων της κοινωνίας

 • είτε φυσικών
 • είτε ανθρωπίνων
 • είτε οικονομικών

σύμφωνα με τον ορισμό που δόθηκε  από την Παγκόσμια Επιτροπή για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη το 1987 (Έκθεση Brundtlandt)

Η πραγματοποίηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης  βασίζεται σε 3 Πυλώνες αναγκαίων Μετασχηματισμών:

 1. Στον Οικονομικό Μετασχηματισμό: που περιλαμβάνει τη δυναμική διαδικασία διαρθρωτικών αλλαγών με μεταφορά πόρων και ανθρώπινου δυναμικού  από λιγότερο σε περισσότερο παραγωγικούς τομείς
 2. Στον Περιβαλλοντικό Μετασχηματισμό: που συνδέεται με τη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και  των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τον εκσυγχρονισμό των  ενεργειακών συστημάτων, την  ενίσχυση της  ενεργειακής αποδοτικότητας, την προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την προστασία της βιοποικιλότητας κλπ.
 3. Τον Κοινωνικό Μετασχηματισμό: που περιλαμβάνει δράσεις που συνδέονται με την προάσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, τη δημιουργία αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης, την εξαφάνιση της φτώχειας,   τη μείωση των ανισοτήτων και την προώθηση της κοινωνικής συνοχής.

Οι τρεις αυτοί πυλώνες της βιωσιμότητας– οικονομικός, περιβαλλοντικός, κοινωνικός – είναι αλληλένδετοι. Αν κάποιος από τους τρείς είναι αδύναμος, τότε το σύστημα συνολικά γίνεται μη βιώσιμο. Αυτή είναι και η μεγάλη πρόκληση της πολιτικής. Να μπορέσει να διασφαλίσει την αναγκαία ισορροπία μεταξύ τους, με το κατάλληλο μίγμα πολιτικών, κινήτρων και κατανομής χρηματοδοτικών πόρων.

Η ενσωμάτωση αρχών οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας στην οργάνωση και λειτουργία των ίδιων των επιχειρήσεων, αποσκοπεί τόσο στην πιο αποτελεσματική διάγνωση και διαχείριση των κινδύνων, όσο και στην ευαισθητοποίηση όλων των μερών για ανάληψη δράσης και διορθωτικών παρεμβάσεων, όπου αυτό απαιτείται.

Ειδικά ο ρόλος της βιωσιμότητας στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς γίνεται ολοένα και πιο καθοριστικός. Οι επιλογές που γίνονται όσον αφορά στις πολιτικές, τις διαδικασίες και τα εργαλεία χρηματοδότησης επενδύσεων, υποδομών και έργων, προσδιορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη διαδικασία μετασχηματισμών, τις διανεμητικές τους επιπτώσεις  και το εάν οι χρηματοδοτικοί πόροι τελικά πετυχαίνουν να μετασχηματίσουν τη παραγωγική βάση κάθε χώρας σε βιώσιμη δυναμική. Το παράδειγμα της Ισπανίας είναι γνωστό: η υπερδόμηση των ακτογραμμών της,  χωρίς πρόβλεψη για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, είχε καταστροφικές συνέπειες στην παράκτια ζώνη (αυτή τη στιγμή, βάσει της WWF, το 75% των ισπανικών ακτών έχει οικοδομηθεί), αλλά και στην οικονομία, με μισό εκατομμύριο  απούλητες κατοικίες .

Η πρόκληση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη  είναι  παγκόσμια,  Ευρωπαϊκή και Ελληνική. Αφορά κυβερνήσεις, επιχειρήσεις, τράπεζες, συνδικάτα, δημόσιους, ιδιωτικούς και ΜΚΟ. Αφορά  κάθε πολίτη . Αν δεν θέλουμε η Ευρώπη και η Ελλάδα να είναι ουραγοί των παγκόσμιων εξελίξεων και ανακατατάξεων που συντελούνται τόσο σε γεωπολιτικό, όσο και σε οικονομικό και σε τεχνολογικό επίπεδο, θα πρέπει να κινητοποιήσουμε όλους τους κοινωνικούς εταίρους προς αυτή την κατεύθυνση.

Στον τραπεζικό κλάδο, η έννοια της βιωσιμότητας είναι ιδιαίτερα κρίσιμη.

Ο τραπεζικός τομέας:

 • συνδέεται με την οικονομία, καθώς είναι ο βασικός μηχανισμός χρηματοδότησης τόσο των επιχειρήσεων, όσο και των νοικοκυριών,
 • συνδέεται με το περιβάλλον, καθώς αποφάσεις πιστοδοτήσεων συγκεκριμένων επενδύσεων έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον, ενώ η εφαρμογή «περιβαλλοντικών κριτηρίων» στη πιστοδοτική διαδικασία επηρεάζει τη ποιότητα και σύνθεση των επενδύσεων,
 • συνδέεται με την κοινωνία, καθώς όλοι σχεδόν οι πολίτες, είτε είναι καταθέτες είτε είναι δανειολήπτες, αποτελούν δυνητικούς εταίρους stakeholders της τράπεζας, ενώ μέσω πολιτικών ΕΚΕ υποστηρίζονται δράσεις ευρύτερου κοινωνικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Η υιοθέτηση, επομένως, της στρατηγικής της βιώσιμης ανάπτυξης και των αρχών που αυτή πρεσβεύει στη λειτουργία των τραπεζών, μπορεί να συντελέσει σημαντικά στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξής. Μέχρι σήμερα οι προτεραιότητες αυτές δεν έχουν συνδεθεί ικανοποιητικά με τον χρηματοπιστωτικό χώρο.

Συγκεκριμένα, για τον τραπεζικό κλάδο, οι προκλήσεις στους τρεις πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης συνοψίζονται ως εξής:

Για τον απαραίτητο  οικονομικό μετασχηματισμό, είναι σημαντικό η ρευστότητα να κατευθύνεται σε παραγωγικές δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας και εξαγωγικού προσανατολισμού με τις οποίες να επιτυγχάνεται η βελτίωση της παραγωγικότητας και ο τεχνολογικός μετασχηματισμός της οικονομίας.

Η  αξιολόγηση των  προτεινόμενων για χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων, όχι μόνο ως προς τη χρηματοοικονομική τους απόδοση, αλλά και ως προς τον βαθμό κατά τον οποίο οι ίδιες οι επενδύσεις ενσωματώνουν στοιχεία βιωσιμότητας, π.χ. ως προς τις επιπτώσεις που έχουν στην παραγωγικότητα, στο περιβάλλον ή στην κάλυψη   κοινωνικών  αναγκών, είναι απαραίτητη.

Η διοχέτευση χρηματοδοτικών πόρων στην πραγματική οικονομία με όρους βιωσιμότητας, απαιτεί την ανάπτυξη νέων καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων,  προσαρμοσμένων στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της κάθε αγοράς ή κλάδου. Συχνά παρατηρούμε το φαινόμενο να υπάρχουν οι πόροι, να είναι γνωστές οι ανάγκες, αλλά να μην υπάρχουν τα εργαλεία  που θα αντιστοιχήσουν τους μεν στις δε.

Στο πλαίσιο αυτό, η Εθνική Τράπεζα, που αποτελεί εδώ και 175 χρόνια τον κύριο χρηματοδοτικό πυλώνα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της Ελλάδας, έχει πρωτοπορήσει.

Δίνουμε έμφαση και στηρίζουμε τη βιωσιμότητα ολόκληρου του κυκλώματος Γεωργίας – Κτηνοτροφίας, μέσω συμβολαιακού τύπου προγραμμάτων, όπου  γίνεται  εφικτός  ο εκσυγχρονισμός  όλου  του  παραγωγικού  –  συναλλακτικού κυκλώματος.

Πρωτοπορούμε με την προώθηση Καινοτόμων Αναπτυξιακών Χρηματοδοτικών Εργαλείων όπως η Χρηματοδότηση Αλυσίδων Αξίας. Πρόκειται για ένα  χρηματοδοτικό εργαλείο για όλες τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται σε αλυσίδες  αξίας παραγωγής. Ξεκινάμε τον επόμενο μήνα με τη χρηματοδότηση συστάδας επιχειρήσεων, κυρίως ΜΜΕ, που συνδέονται με τη ναυπήγηση πλοίων.  Έχοντας εγγυημένη τη τελική ζήτηση από τον τελικό αγοραστή, προσφέρουμε στις ΜΜΕ που προμηθεύουν κάθε πλοίο,  συνολικές  χρηματοδοτικές λύσεις, υποστηρίζοντας έτσι έμπρακτα την διεύρυνση της παραγωγής και της παραγωγικότητας, τις εξαγωγές και τελικά τον οικονομικό μετασχηματισμό της οικονομίας. Πρόκειται για μια στρατηγική win-win-win καθώς μέσω του εργαλείου αυτού ωφελείται ο τελικός αγοραστής, η κάθε συνεργαζόμενη ΜΜΕ που αλλιώς δεν θα είχε πρόσβαση στη χρηματοδότηση με επωφελείς όρους και η ίδια η Τράπεζα που διευρύνει τις δραστηριότητες της με ελαχιστοποίηση του πιστωτικού κινδύνου.

Αλλά και στο τομέα της καινοτομίας, με τον διαγωνισμό «i-bank  Καινοτομία  και  Τεχνολογία», προάγουμε την αναπτυξιακή βιωσιμότητα  μέσω στήριξης  της καινοτόμου  και εξωστρεφούς  επιχειρηματικότητας  μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το Πρόγραμμα NBG Business Seeds  στηρίζει τη νέα επιχειρηματικότητα  σε  κάθε  φάση:  από  τη  διατύπωση της επιχειρηματικής  ιδέας  και  την ανάπτυξη  business  plan  έως  την υλοποίηση και την ανάπτυξη επιχειρήσεων. Δίνει τη δυνατότητα η  ιδέα  να  γίνει  βιώσιμο  επιχειρηματικό  σχέδιο  και  να μπορέσει  να χρηματοδοτηθεί μέσω ειδικών χρηματοδοτικών μέσων.

Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να προσθέσω ότι και η αποτελεσματική διαχείριση των  μη εξυπηρετούμενων δανείων – ιδιαίτερα των επιχειρηματικών  – μπορεί να συντελέσει καθοριστικά  στη βιωσιμότητα με πολλαπλούς τρόπους. Η  απελευθέρωση κεφαλαίων τα οποία  είναι σήμερα δεσμευμένα για την απορρόφηση τυχόν ζημιών και η διοχέτευσή τους   στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας αποτελεί κινητήριο δύναμη για την τόνωση των επενδύσεων , την επανεκκίνηση βιώσιμων επιχειρηματικών μονάδων και την αύξηση της παραγωγικότητας. Ταυτόχρονα η βιώσιμη ρύθμιση καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων επιτρέπει την  επανένταξή δανειοληπτών  στην οικονομία και σε μια κανονική τραπεζική συμπεριφορά.

Για την προαγωγή του  περιβαλλοντικού μετασχηματισμού – τον δεύτερο πυλώνα τη βιωσιμότητας – ο τραπεζικός κλάδος, μπορεί να προωθήσει μία σειρά πολιτικών με σημαντικό αντίκτυπο μέσω:

Α)   ενσωμάτωσης συγκεκριμένων περιβαλλοντικών κριτηρίων στην πιστοδοτική διαδικασία. Με τον τρόπο αυτό, οι ίδιες οι τράπεζες δίνουν κίνητρα για  επενδύσεις οι οποίες είναι «φιλικές» προς το περιβάλλον ή δανειοδοτούν με ευνοϊκότερους όρους  επιχειρήσεις οι οποίες εφαρμόζουν διεθνή περιβαλλοντικά πρότυπα.

Στην Εθνική Τράπεζα, στο μοντέλο αξιολόγησης επιχειρηματικών πιστοδοτήσεων που εφαρμόζουμε, ήδη περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κριτηρίων, η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του κάθε κλάδου οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων. Η αξιολόγηση  διαβαθμίζεται σε τρία επίπεδα – υψηλό, μεσαίο και χαμηλό –  και είναι εναρμονισμένη με τον ανεξάρτητο διεθνή οργανισμό Ethical Investment Research Services (EIRIS).

Β) ανάπτυξης τραπεζικών προϊόντων  που δίνουν έμφαση στην πράσινη οικονομία. Η Εθνική Τράπεζα έχει πρωτοπορήσει στο τομέα αυτό.  Αναφέρω χαρακτηριστικά:

 • Το πρόγραμμα «Πράσινο Δάνειο», δηλαδή δάνειο που δίνεται για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας με προϊόντα και υπηρεσίες φιλικές προς το περιβάλλον ή για την αγορά καινούργιου αυτοκινήτου υβριδικής τεχνολογίας. Ειδικότερα, το Πράσινο Δάνειο έχει σχεδιαστεί με κριτήριο την εξοικονόμηση ενέργειας και την οικολογική αναβάθμιση, δίνοντας στους πελάτες της Τράπεζας την ευχέρεια να συμμετάσχουν ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος, βελτιώνοντας ουσιαστικά τις συνθήκες ζωής τους.
 • Το πρόγραμμα «Εστία Πράσινη», ένα στεγαστικό προϊόν, το οποίο χορηγείται με σκοπό την αγορά ή ανέγερση κατοικίας υψηλής ενεργειακής κλάσης ή την επισκευή κατοικίας με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμισή της. Η έκπτωση στο επιτόκιο του δανείου παρέχεται με μείωση του περιθωρίου του επιτοκίου, ανάλογα με την ενεργειακή κατηγορία στην οποία ανήκει η κατοικία κατά την αγορά ή μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ανέγερσης ή επισκευής.
 • Το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκό Σπίτι», που παρέχει δανειοδότηση για την αγορά και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος σε ταράτσα ή στέγη.
 • Τη συμμετοχή της ΕΤΕ στο πρόγραμμα JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas/Κοινή Ευρωπαϊκή Υποστήριξη για Βιώσιμες Επενδύσεις σε Αστικές Περιοχές) με ανάληψη των Ταμείων Αστικής Ανάπτυξης Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων και Περιβάλλοντος με σύμβαση που υπέγραψε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Τα συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια ανέρχονται σε  € 83,3 εκατ. Στις υποστηριζόμενες δράσεις για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα JESSICA, περιλαμβάνονται ενδεικτικά η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, η αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, η αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η ανάπτυξη υψηλής τεχνολογίας δικτυώσεων και υποδομών ενέργειας κ.α.
 • Τέλος, στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον», που στόχο έχει την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών, η Εθνική Τράπεζα συνεχίζει να έχει την πρώτη θέση όσον αφορά στον αριθμό των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί και εκταμιεύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί.

Γ) εφαρμογής περιβαλλοντικών κριτηρίων στις προμήθειες. Με τον τρόπο αυτό, η περιβαλλοντικά υπεύθυνη πολιτική ενός τραπεζικού ιδρύματος διαχέεται σε ένα μεγαλύτερο εύρος συνεργαζόμενων  επιχειρήσεων – προμηθευτών, ενώ ασκείται έμμεση πίεση στους τελευταίους  για βελτίωση της υπευθυνότητάς τους.

Η Εθνική Τράπεζα, με στόχο την προώθηση καλών πρακτικών στην προμηθευτική αλυσίδα και τους συνεργάτες τη, περιλαμβάνει, στην αξιολόγηση των προμηθευτών της, περιβαλλοντικά κριτήρια, όπως:

 • Τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων (π.χ. χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση)
 • Συμμόρφωση με νομοθετικές απαιτήσεις που αφορούν σε περιβαλλοντικά ζητήματα (π.χ. αποφυγή χρήσης επικίνδυνων χημικών ουσιών).
 • Συμμετοχή σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και ανακύκλωσης στο τέλος του κύκλου ζωής των προϊόντων.
 • Από το 2013, η Εθνική Τράπεζα ενσωμάτωσε όρους και κανόνες εταιρικής υπευθυνότητας στο σύνολο των προκηρύξεων διαγωνισμών και συμβάσεων με προμηθευτές της, όπως αυτοί υπαγορεύονται από τις σχετικές Κοινοτικές Οδηγίες και αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.

Τα παραπάνω επιτυγχάνονται μέσω  εφαρμογής από την Τράπεζα του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, και τη  δέσμευση της  για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη λειτουργία που προκύπτει τόσο από τη Διακήρυξη Περιβαλλοντικής Πολιτικής, που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει, όσο και από τον Κώδικα Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας της Τράπεζας και του Ομίλου.

Είναι σημαντικό, επίσης, να τονισθεί ότι ως Εθνική Τράπεζα δημοσιεύσαμε για 8η συνεχή χρονιά, μέσω του Ανεξάρτητου Μη – Κερδοσκοπικού Οργανισμού CARBON DISCLOSURE PROJECT, ο οποίος διαθέτει τη μεγαλύτερη βάση δεδομένων πρωτογενών εταιρικών πληροφοριών που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, στοιχεία αναφορικά με θέματα στρατηγικής  για την αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου, καθώς επίσης και δεδομένα που αφορούν στη χρήση νερού και τις εκπομπές CO2 που προέρχονται από τις δραστηριότητές της.

Ο  κοινωνικός μετασχηματισμός αποτελεί τον τρίτο πυλώνα στον οποίο βασίζεται η αναπτυξιακή  βιωσιμότητα.

Σε αυτό τον τομέα, η ΕΤΕ με το πρόγραμμα ΕΥΘΥΝΗ υλοποιεί δράσεις που έχουν στο επίκεντρο των άνθρωπο. Η στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων και η συνεισφορά της σε θέματα υγείας, πρόνοιας και αλληλεγγύης, ουσιαστικά συμβάλλουν στην οικοδόμηση   μιας βιώσιμης κοινωνίας, μιας κοινωνίας με συνοχή.

Ενδεικτικά, αναφέρω την επιλογή στήριξης υποδομών και μηχανολογικού εξοπλισμού στον ευαίσθητο τομέα της υγείας, με στόχο οι δημόσιες νοσοκομειακές μονάδες της χώρας μας να λειτουργούν αποτελεσματικά και βιώσιμα εξυπηρετώντας χιλιάδες συνανθρώπους μας. Το 2014 ολοκληρώθηκε η κατασκευή νέας πτέρυγας χειρουργείων στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός κόστους 30 εκατ. ευρώ με χορηγία της ΕΤΕ, ενώ το 2016 στηρίζουμε 28 νοσοκομειακές μονάδες σε όλη τη χώρα για την αγορά αναγκαίου μηχανολογικού εξοπλισμού  με χορηγίες ύψους 1.050.950 ευρώ.

Ταυτόχρονα, με την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους τους εργαζομένους, τη φροντίδα για την υγεία και την ασφάλειά τους στους χώρους εργασίας και την ενίσχυση πρωτοβουλιών και δράσεων που καλλιεργούν στο ανθρώπινο δυναμικό της Τράπεζας το αίσθημα του εθελοντισμού και της  κοινωνικής προσφοράς,  προσπαθούμε να εμπεδώσουμε την αντίληψη ότι η επένδυση στον άνθρωπο αποτελεί την πιο σημαντική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα  της ίδιας της Τράπεζας αλλά και της οικονομίας.   Δεν είναι τυχαίο ότι στην Εθνική λειτουργεί εδώ και χρόνια ο θεσμός  του «Συνηγόρου του Πελάτη», στο πλαίσιο εφαρμογής ενός σύγχρονου  κώδικα συναλλακτικής συμπεριφοράς με τους πελάτες μας και σεβασμού στα δικαιώματά τους ως καταναλωτές τραπεζικών υπηρεσιών.

Κυρίες και Κύριοι,

Άφησα για το τέλος την πιο πρόσφατη πρωτοβουλία της Εθνικής, που κατά τη γνώμη μου  αγκαλιάζει όλους τους παραπάνω πυλώνες. Το πρόγραμμα crowdfunding act4Greece. Ένα πρωτοπόρο πρόγραμμα κοινωνικής και αναπτυξιακής τραπεζικής το οποίο  επιδιώκει, με τη συμμετοχή ευρύτατων ομάδων του πληθυσμού, ατόμων από κάθε γωνιά του πλανήτη, να στηρίξει  αναγκαίες δράσεις   στους τομείς της πρόνοιας, υγείας & αλληλεγγύης, της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας, του πολιτισμού και πολιτιστικής επιχειρηματικότητας, του περιβάλλοντος και αειφορίας, της έρευνας, εκπαίδευσης και κατάρτισης, της νεανικής και καινοτόμου επιχειρηματικότητας και του αθλητισμού.

Με όρους διαφάνειας και λογοδοσίας, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.act4greece.gr μπορεί ο καθένας να υποστηρίξει από ένα ευρώ μέχρι όποιο ποσό επιθυμεί, την υλοποίηση έργων που ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες κρίσης, ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της Ελληνικής κοινωνίας.

Το act4Greece είναι ένα πρακτικό παράδειγμα για το πώς μπορούν να υποστηριχθούν και να διευθυνθούν χρηματοδοτικά προγράμματα ΕΚΕ, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα των έργων. Οι δυνατότητες που θα μπορούν να προσφερθούν, όταν ολοκληρωθεί το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο, τόσο για την παροχή χρηματοδοτήσεων, κυρίως μικροπιστώσεων, όσο και κεφαλαιοδοτήσεων, είναι τεράστιες.

Κυρίες και Κύριοι,

Ανέφερα μερικές από τις δράσεις μας για να δώσω απτά παραδείγματα για το πώς το χρηματοπιστωτικό σύστημα μπορεί να ανταποκριθεί στην πρόκληση της βιωσιμότητας. Πολλά ακόμα μπορούν και πρέπει να γίνουν.                Για την Εθνική Τράπεζα, η οποία φέτος συμπληρώνει 175 χρόνια με πρωταγωνιστικό ρόλο στις αναπτυξιακές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις της χώρας, η έννοια της βιωσιμότητας είναι συνυφασμένη με την ύπαρξή της.

Θα συνεχίσουμε με την ίδια δύναμη και την ίδια θέληση σε αυτή τη κατεύθυνση.

Σας ευχαριστώ.

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply

 • Theme Settings